Biểu mẫu - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương
STT Nội dung Tải về
11 Hợp đồng ủy quyền của tổ chức cho cá nhân
12 Hợp đồng ủy quyền giao dịch cá nhân
13 Hợp đồng Margin
14 Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ tiện ích
15 Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán
16 Đơn đề nghị thay đổi thông tin cổ đông
17 Mẫu đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm
18 Đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán
19 Đề nghị rút chứng khoán
20 Đề nghị lưu ký chứng khoán