Thông tin cổ đông - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin siêu hời 6%/năm
Ngày Nội dung Tải về
16/11/2021 Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
14/11/2021 Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021
12/11/2021 Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ
22/10/2021 Công bố thông tin chấp thuận hồ sơ phát hành hành riêng lẻ và ESOP
22/10/2021 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường APS năm 2021
20/10/2021 APS đã mua 4.500.000 cổ phiếu API
05/10/2021 Công bố thông tin sửa lỗi giao dịch ngày 01/10/2021 (mã cổ phiếu API)
29/09/2021 Công ty cổ phần Đầu tư Apec Holding đã mua 110.000 cổ phiếu APS
28/09/2021 Công bố thông tin điều chỉnh giấy phép hoạt động
24/09/2021 Nghị quyết triển khai phương án phát hành ESOP