Thông tin cổ đông - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin
TỪ 10.6%/năm

Ngày Nội dung Tải về
25/10/2023 NQ HĐQT về việc chấp thuận đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống Trái phiếu riêng lẻ của HNX
19/10/2023 Công bố thông tin bất thường ngày 19.10.2023
06/10/2023 CBTT thông báo thay đổi ĐKKD APS
05/10/2023 Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư cổ phiếu CSC
05/10/2023 APS công bố thông tin đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu CSC
29/09/2023 APS nhận Giấy phép điều chỉnh GPHĐ
29/09/2023 APS nhận đơn xin từ nhiệm của TV BKS – Nguyễn Đức Quân
25/09/2023 CÔNG VĂN CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 25.09.2023
21/09/2023 CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 21.09.2023
15/09/2023 CBTT v.v APS nhận đơn từ nhiệm thành viên BKS – Bà Nguyễn Hoài Giang