Thông tin cổ đông - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin
siêu hời 7.5%/năm

Ngày Nội dung Tải về
23/08/2022 Nghị quyết điều chỉnh phương án giải ngân vốn
11/07/2022 Nghị quyết phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
01/07/2022 Bà Nguyễn Thị Bổn – Mẹ vợ Thành viên HĐQT kiểm TGĐ – đã bán 600.000 cổ phiếu
01/07/2022 Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tài liệu họp kèm theo
24/06/2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 – Update
24/06/2022 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2
24/06/2022 CBTT về việc rút hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng
23/06/2022 CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 không thành công lần 1
16/06/2022 Nghị quyết về kế hoạch sử dụng vốn phát hành cổ phiếu ra công chúng
15/06/2022 Bà Nguyễn Thị Bổn – Mẹ vợ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký bán 600.000 cổ phiếu