Thông tin cổ đông - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin siêu hời 6%/năm
Ngày Nội dung Tải về
29/07/2021 Báo cáo quản trị bán niên năm 2021
13/07/2021 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
08/06/2021 APS: Cổ đông lớn Nguyễn Thu Trang thông báo không còn là cổ đông lớn CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
06/05/2021 Nghị quyết phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
29/04/2021 Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành
27/04/2021 Nghị quyết bán cổ phiếu quỹ
16/04/2021 Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
16/04/2021 Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
16/04/2021 Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
24/03/2021 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021