Thông báo: Kết quả bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

1.   Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.389.481 cổ phần
        Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
2.   Mệnh giá: 10.000 đồng
3.   Giá khởi điểm: 27.200 đồng
4.   Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia: 02
        Trong đó:  Tổ chức: 0                                                    Cá nhân: 02
5.   Tổng khối lượng đăng ký mua: 1.391.481 cổ phần
6.   Tổng số phiếu tham gia hợp lệ: 02 phiếu
7.   Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1.391.481 cổ phần
8.   Khối lượng đặt mua cao nhất: 1.389.481 cổ phần
9.   Khối lượng đặt mua thấp nhất: 2.000 cổ phần
10. Giá đặt mua cao nhất: 27.200 đồng
11.  Giá đặt mua thấp nhất: 27.200 đồng
12. Giá đấu thành công cao nhất: 27.200 đồng
13. Giá đấu thành công thấp nhất: 27.200 đồng
14. Giá đấu thành công bình quân: 27.200 đồng
15. Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: 02
        Trong đó: – Trong nước: 02                                        Nước ngoài: 0
16. Tổng số cổ phần bán được: 1.389.481 cổ phần
17. Tổng giá trị cổ phần bán được: 37.793.883.200 đồng