Thông tin cổ đông - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin
siêu hời 7.5%/năm

Ngày Nội dung Tải về
24/11/2020 Ủy quyền người thực hiện công bố thông tin
13/11/2020 Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/11/2020
29/10/2020 Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
01/10/2020 Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
01/12/2018 Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
27/03/2013 Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Asean Small Cap Fund