Thông tin cổ đông - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin
TỪ 10.6%/năm

Ngày Nội dung Tải về
05/10/2021 Công bố thông tin sửa lỗi giao dịch ngày 01/10/2021 (mã cổ phiếu API)
29/09/2021 Công ty cổ phần Đầu tư Apec Holding đã mua 110.000 cổ phiếu APS
28/09/2021 Công bố thông tin điều chỉnh giấy phép hoạt động
24/09/2021 Nghị quyết triển khai phương án phát hành ESOP
24/09/2021 Nghị quyết triển khai phương án phát hành riêng lẻ
24/09/2021 Nghị quyết chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông bất thường
21/09/2021 Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã mua 1.000.000 cổ phiếu IDJ
17/09/2021 Công bố thông tin thay đổi điều lệ APS
15/09/2021 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và báo cáo kết quả phát hành
14/09/2021 Nghị quyết HĐQT về chủ trương tăng sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương