Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ đăng ký mua 1.000.000 CP APS - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương
-Tên người thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Đỗ Lăng

-Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

– Mã chứng khoán: APS

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.872.440 cổ phiếu (tỷ lệ 13.1%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.872.440 cổ phiếu (tỷ lệ 14.3%)

– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/04/2022

– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/05/2022.