HĐQT APS thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021

Thứ 7, ngày 13/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã họp bàn về kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021, định hướng phát triển cuối năm 2021 và thảo luận về các nội dung sẽ trình ĐHCĐ bất thường của công ty diễn ra ngày 16/11/2021.

Theo đó, kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021 của công ty như sau:

–         Doanh thu: 475.528.396.688 đồng – tăng 237% so với kế hoạch năm 2021;

–         Lợi nhuận trước thuế: 433.740.056.326 – tăng 502% so với kế hoạch năm 2021;

Đánh giá tiềm năng và triển vọng 2 tháng cuối năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và đi đến thống nhất thông qua đề xuất trình ĐHCĐ bất thường điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

–         Doanh thu điều chỉnh: 550.000.000.000 đồng

–         Lợi nhuận trước thuế điều chỉnh: 500.000.000.000 đồng

Như vậy, với đề xuất điều chỉnh này, doanh thu điều chỉnh sẽ tăng 237%, lợi nhuận điều chỉnh tăng 502% so với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 15/04/2021.

Hội đồng quản trị tin tưởng công ty sẽ hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch điều chỉnh trong năm nay.

NQ-HDQT_APS_13.11.21