Hướng dẫn Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Quy định công bố thông tin của Người nội bộ và Người có liên quan

Theo quy định tại điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư chứng khoán là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố thông tin:

  1. Người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng và người có liên quan của các đối tượng này phải công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết), công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khi giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá (đối với cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ) hoặc theo giá phát hành gần nhất (đối với chứng quyền có bảo đảm) hoặc giá trị chuyển nhượng (đối với quyền mua cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, quyền mua chứng chỉ quỹ), kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (như các giao dịch cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng chứng khoán và các trường hợp khác), cụ thể như sau:

a) Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch theo mẫu quy định;

b) Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch. Người nội bộ và người có liên quan phải thực hiện theo thời gian, khối lượng, giá trị do Sở giao dịch chứng khoán đã công bố thông tin và chỉ được thực hiện giao dịch đầu tiên vào ngày giao dịch liền sau ngày có thông tin công bố từ Sở giao dịch chứng khoán;

c) Trường hợp thực hiện giao dịch mua trong các đợt phát hành cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc giao dịch chào mua công khai, người nội bộ và người có liên quan được miễn trừ nghĩa vụ quy định tại điểm b và thực hiện theo quy định pháp luật về hoạt động chào bán, phát hành, chào mua công khai;

d) Người nội bộ và người có liên quan không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ hoặc chứng quyền có bảo đảm trong cùng một đợt đăng ký, giao dịch và chỉ được đăng ký, thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó; ngoại trừ trường hợp công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là người có liên quan của người nội bộ thực hiện đăng ký, giao dịch mua và bán chứng khoán cho các quỹ ETF hoặc đầu tư theo chỉ định của khách hàng ủy thác tuy nhiên phải đảm bảo từng khách hàng ủy thác không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán trong cùng một đợt đăng ký;

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định;

  1. Quy định về nghĩa vụ công bố thông tin tại điểm a, b và d của mục 1 không áp dụng đối với trường hợp công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu của khách hàng là người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng hoặc người có liên quan của các đối tượng này.
  2. Trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký giao dịch không còn là người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng hoặc người có liên quan của các đối tượng này, đối tượng đăng ký giao dịch vẫn phải thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại mục 1.
  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được các báo cáo liên quan đến giao dịch chứng khoán của người nội bộ và người có liên quan, công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.

Hỗ trợ giao dịch Người nội bộ và Người có liên quan khi có công bố thông tin

Với mục đích hỗ trợ Quý khách thực hiện đúng nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch, APS đã cài đặt tính năng cảnh báo liên quan tới các giao dịch của người nội bộ và người có liên quan. Trường hợp Quý khách chưa thực hiện công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch, hệ thống APS sẽ tạm thời chặn giao dịch và hiển thị cảnh báo trên màn hình đặt lệnh giao dịch của Quý khách.

Để các giao dịch của Quý khách được thực hiện, Quý khách cần thực hiện theo các bước sau:

  • Công bố thông tin trên các kênh thông tin hợp lệ được quy định trong Thông tư số 96/2020/TT-BTC.
  • Sao chép đường link Sở Giao dịch chứng khoán công bố về “Thông báo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ” của Quý khách, thông báo cho Nhân viên Chăm sóc tài khoản của Quý khách hoặc gọi tới Tổng đài 1900 9999 86 của APS về việc đã hoàn thành công bố thông tin kèm theo đường link của Sở Giao dịch chứng khoán đã công bố thông tin.
  • APS kiểm tra tính chính xác của thông tin nhận được, trường hợp thông tin hợp lệ, APS thực hiện cài đặt giao dịch theo thông tin công bố tại Website của Sở giao dịch chứng khoán đồng thời thông báo đến khách hàng thực hiện giao dịch trong khoảng thời gian đã công bố thông tin.

Việc cài đặt cảnh báo này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch của thị trường chứng khoán, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, APS rất mong sự hợp tác của Quý khách hàng.

Trân trọng cảm ơn./.